Verksamheter

 

Förskolan

På förskolan går barn i åldern 1-5 år. Barnen är uppdelade på 4 avdelningar med totalt ca 70 barn.

  • Vitsippan 3-5 årsavdelning                                                                                          
  • Solrosen 3-5 årsavdelning                                                                                      
  • Blåklockan 1-3 årsavdelning                                                                                       
  • Gullvivan 1-3 årsavdelning

I förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. 

På förskolan har vi ett utforskande arbets- och förhållningssätt där barn och pedagoger undersöker, utforskar och lär tillsammans. Hos oss ska varje barn uppmuntras till att utveckla tilltro till den egna förmågan och att agera utifrån demokratiska principer. Hos oss har barnen inflytande och påverkar sin dag på förskolan. Den pedagogiska miljön förändras hela tiden efter barnens intressen och behov, så den inbjuder till lek, kreativitet och lärande.

Språk och kommunikation är en viktig del i vår undervisning. På förskolan arbetar vi både med det spanska och svenska språket utifrån ett heldagsperspektiv. Både vid planerade och spontana aktiviteter samt vid  rutinsituationer som tex samling och måltid. Vi använder också tecken och bilder som stöd. Vi utmanar barnen i deras språkliga utveckling bla genom rim och ramsor, sånger, sagor, högläsning, dramatisering, litteratur/sagoläsning genom appar som tex polyglutt.

Förskolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Arbetet ska främja en positiv utveckling hos barnen. Vårt värdegrundsarbete handlar om att lära sig vara en bra kompis, ta hand om varandra, lyssna och bli lyssnad på,  respektera varandra och att ta ansvar. Spanska förskolan ska stärka barnens självförtroende och vara en god arbetsmiljö, på så vis läggs grunden till en trygg lärmiljö.

 

Skolan/Grundskolan  

Vår skola har årskurserna F-5.Vi följer noggrant elevernas kunskapsutveckling och individualiserar efter behov.

Trygghet, studiero och hög kvalitet i undervisningen är viktigt för oss. Vi ser det som en självklarhet att utveckla barnens digitala kompetens och att integrera digital teknik i verksamheten.

Vi vuxna tar ansvar och är bra förebilder. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete med väl dokumenterade rutiner som revideras regelbundet. Vi vuxna har återkommande samtal om ansvar och vad en bra förebild är. Vi strävar efter att skapa en “röd tråd” genom att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och tydliga regler. 

 

Fritidshem

Fritidshemmet är en integrerad del av skolan där alla elever på skolan erbjuds plats. Eleverna är välkomna från klockan 7:00 till skolan börjar kl. 8:10 och har sedan öppet till skoldagens slut klockan 18.00. Vi serverar frukost vid ca klockan 7:30.

Vårt fritidshem är integrerat i skolverksamheten och genom att erbjuda skapande arbete, lek och olika aktiviteter utgör det ett viktigt komplement till skolan.

Vi tränar på det sociala samspelet i grupp och enskilt och vi arbetar med att kunna argumentera och uttrycka oss verbalt. Övningar och lekar för ökad självkänsla och för att stärka individen och gruppen ingår i vår vardag.

På fritidshemmet arbetar pedagoger med utbildningar såsom fritidspedagog, förskollärare, fritidsledare eller barnskötare. 

2019 © Rälsen AB