SKOLAN

Vår skola har årskurserna F-5. Vi följer noggrant elevernas kunskapsutveckling och individualiserar efter behov.

Trygghet, studiero och hög kvalitet i undervisningen är viktigt för oss. Vi ser det som en självklarhet att utveckla barnens digitala kompetens och att integrera digital teknik i verksamheten.

Vi vuxna tar ansvar och är bra förebilder. Vi har ett systematiskt kvalitetsarbete med väl dokumenterade rutiner som revideras regelbundet. Vi vuxna har återkommande samtal om ansvar och vad en bra förebild är. Vi strävar efter att skapa en “röd tråd” genom att utveckla ett gemensamt förhållningssätt och tydliga regler. 

Vi undervisar spanska som modersmål och som främmande språk (moderna språk). Förskoleklass till Åk 5 har tre undervisningstimmar spanska i veckan. Skolan arbetar även med kultur och samhällsfrågor från spansktalande länder med exempelvis lekar, sånger, högtider, traditioner etc.