FÖRSKOLAN

På förskolan har vi ett utforskande arbets- och förhållningssätt där barn och pedagoger undersöker, utforskar och lär tillsammans. Hos oss ska varje barn uppmuntras till att utveckla tilltro till den egna förmågan och att agera utifrån demokratiska principer. Hos oss har barnen inflytande och påverkar sin dag på förskolan. Den pedagogiska miljön förändras hela tiden efter barnens intressen och behov, så den inbjuder till lek, kreativitet och lärande.

Språk och kommunikation är en viktig del i vår undervisning. På förskolan arbetar vi både med det spanska och svenska språket utifrån ett heldagsperspektiv. Både vid planerade och spontana aktiviteter samt vid  rutinsituationer som tex samling och måltid. Vi använder också tecken och bilder som stöd. Vi utmanar barnen i deras språkliga utveckling bla genom rim och ramsor, sånger, sagor, högläsning, dramatisering, litteratur/sagoläsning genom appar som tex polyglutt. 

Tillsammans utforskar vi och lär oss om spansktalande länders kulturer, litteraturer, traditioner, lekar och sånger etc.

Förskolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Arbetet ska främja en positiv utveckling hos barnen. Vårt värdegrundsarbete handlar om att lära sig vara en bra kompis, ta hand om varandra, lyssna och bli lyssnad på,  respektera varandra och att ta ansvar. Spanska förskolan ska stärka barnens självförtroende och vara en god arbetsmiljö, på så vis läggs grunden till en trygg lärmiljö.