RÄLSEN SPANSKA

För närvarande har ca. 489 miljoner människor spanska som modersmål. Gruppen av potentiella användare av spanska i världen överstiger 585 miljoner (7,5% av världens befolkning).  Vi erbjuder en skola där undervisning i spanska språket, spansktalande länders kultur och samhällsliv ges extra utrymme.

Spanska skolan är en svensk förskola och grundskola med tvåspråkig profil. Förskolan och skolan arbetar utifrån svensk läroplan och svensk skollagstiftning. Vår spanskspråkiga profil märks tydligt i alla aktiviteter som sker. Förskolan och skolan är öppen för alla oavsett språkbakgrund. Barnen/eleverna får en bred och djup språklig kompetens i både svenska och spanska, kännedom om svensk och spanskspråkiga länders kulturer med betoning på estetiska lärprocesser, litteratur och lärande genom lek.  Förskolan/skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och kulturell mångfald genom att tillvarata det egna och det gemensamma kulturarvet. Arbetet främjar en positiv utveckling hos barnen/eleverna. 

Våra verksamheter

Antagning och kö

Läsårsdata

Synpunkter

Kontakt